Ảnh hưởng của độ ẩm lên các loại vật liệu dùng trong công nghiệp