Ảnh hưởng của độ ẩm tới đời sống con người như thế nào?