Cách xác đinh nguồn phát sinh độ ẩm và cách khắc phục