TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ ẨM KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ